bci

รู้จักกับเทคโนโลยี “BCI”

Brain-computer interface หรือ เทคโนโลยีการสื่อสารชนิดหนึ่งที่มีพื้นฐานจากการทำกิจกรรมทางประสาทที่สร้างขึ้นภายในสมองของเรา ประกอบไปด้วย 4 ส่วนสำคัญ รวมถึงสัญญาณประสาทจากสมอง เพื่อประโยชน์ในการแยกสัญญาณสมองที่ต้องการออกมา และทำการถอดรหัสให้สามารถเข้าใจได้วิธีการสื่อสารแบบนี้ไม่ขึ้นอยู่กับเส้นทางการรับส่งสัญญาณประสาทและกล้ามเนื้อส่วนปลาย และสัญญารสามารถใช้ทั้งวิธีการแบบล้วงล้ำ หรือใช้เทคนิคที่ปลอดภัยแทนก็ได้ เทคโนโลยีนี้จะช่วยให้เราสามารถสื่อสารกับสมองของมนุษย์ที่เสียหาย หรือถูกปิดกั้น จากการอารทางระบบประสาท รวมถึงผู้ที่เกิดอุบัติเหตุจนโคม่า

การทำเช่นนี้จะทำให้สมองสามารถส่งข้อมูลออกมาได้ผ่านเทคโนโลยี BCI ปัจจุบันยังมีการประยุกต์ใช้กับคนที่มีสุขภาพดีได้อีกด้วย ในขณะเดียวกันเทคโนโลยีนี้ ก็ยังมีอีกชื่อหนึ่งเรียกว่า brain-machine interfaces หรือ BMIs การทำงานของมันจะไปปกระตุ้น ระบบประสาทส่วนกลาง (CNS) ที่ตอบสนองต่อสิ่งเร้าในสิ่งแวดล้อมหรือในร่างกายอย่างเหมาะสม ที่สามารถส่งผลออกมาในรูปแบบของการตอบสนองต่อกล้ามเนื้อหรือฮอร์โมน เทคโนโลยี BCI เป็นการเปลี่ยนวิธีที่เส้นทางของระบบประสาทส่วนกลางตอบสนอง โดยเปลี่ยนให้มันกลายเป็นสัญญาณไฟฟ้าแทน

bci-

สัญญาณไฟฟ้าที่ผลิตโดยกิจกรรมของสมองสามารถตรวจพบได้บนหนังศีรษะ บนผิวเปลือกนอกหรือภายในสมอง ดังที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ BCI มีหน้าที่ในการแปลสัญญาณไฟฟ้าเหล่านี้เป็นสัญญาณขาออก ซึ่งทำให้ผู้ใช้สื่อสารได้โดยไม่ต้องใช้งานในส่วนของเส้นประสาทและกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ ของร่างกาย มันจึงกลายเป็นอีกทางหนึ่งของการสื่อสารสำหรับคนที่มีความผิดปกติ หรือไม่อาจะสื่อสารได้ด้วยตนเอง ทั้งนี้เทคโนโลยี BCI จำเป็นตัวปรับตามข้อมูลที่มีของสมองแต่ละคน เพื่อนำมาเปรียบเทียบและปรับให้เข้ากันได้ตามกิจกรรมทางสมองที่เกี่ยวข้อง

อย่างไรก็ตามยังมีการพัฒนาเทคโนโลยีตัวนี้ต่อไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ในการสื่อสารกับคนที่ไร้ความสามารถในการสื่อสาร หรือภาวะผิดปกติต่างๆ ที่ทำให้การสื่อสารปกติไม่สามารทถำได้ BCI ยังมีศักยภาพสูงอย่างมากจนนำมาใช้เป็นอินเตอร์เฟซชนิดใหม่ สำหรับการโต้ตอบกับคอมพิวเตอร์หรือเครื่องจักรด้วยการผ่านระบบประสาท ที่ถูกอาจนำไปใช้พัฒนาต่อยอดได้อย่างมากในเฉพาะด้านการเล่นเกม มีการวิจัยหลายอย่างจากทั่วโลกที่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี BCI กับสิ่งอื่นๆ ที่เป็นไปได้หลากหลายชนิด : อย่างโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการจากโรคหลอดเลือดสมองและผู้ประสบอุบัติเหตุแบบร้ายแรง

ทั้งนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าในอนาคตเทคโนโลยีใหม่สุดล้ำสมัยนี้จะเป็นไปอย่างไร ตามทิศทางการวิจัยจากหลากหลายสาขา ไม่ว่าจะเป็น วงการแพทย์ ความบันเทิงและอุตสาหกรรมรม ถือว่าจะเป็นสิ่งที่เปลี่ยนโลก และนำพามนุษย์เข้าสู่อนาคตอย่างแท้จริง