bci

รู้จักกับเทคโนโลยี “BCI”

Brain-computer interface หรือ เทคโนโลยีการสื่อสารชนิดหนึ่งที่มีพื้นฐานจากการทำกิจกรรมทางประสาทที่สร้างขึ้นภายในสมองของเรา ประกอบไปด้วย 4 ส่วนสำคัญ รวมถึงสัญญาณประสาทจากสมอง เพื่อประโยชน์ในการแยกสัญญาณสมองที่ต้องการออกมา และทำการถอดรหัสให้สามารถเข้าใจ Continue reading “รู้จักกับเทคโนโลยี “BCI””