car

ค่ายรถเตรียมยื่นเรื่องยกเลิกติดตั้งกระจกมองข้างในสหรัฐฯ

กระจกมองข้าง และกระจกมองหลังของอนาคตยานยนต์รุ่นใหม่ ที่จะออกมาในอนาคตจะเป็นเรื่องที่สำคัญ และน่าติดตามเป็นอย่างมาก เนื่องจากสมัยก่อนที่มีการพัฒนาและนำเทคโนโลยีกล้องวีดีโอสำหรับมองหลังแทนกระจกข้างแบบเดิม มีประสิทธิภาพที่ไม่สามารถนำมาใช้งานได้จริงในสภาพถนน Continue reading “ค่ายรถเตรียมยื่นเรื่องยกเลิกติดตั้งกระจกมองข้างในสหรัฐฯ”